Mimoriadne informácie o cenách elektriny pre rok 2023

Cenníky elektriny pre Domácnosti, Malé podniky a Ostatných odberateľov elektriny sú zverejnené v sekcii Dokumenty na stiahutie - Cenníky elektriny

V zmysle Nariadenia vlády SR č.139/2023 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z., MEOPTIS, s.r.o., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, uplatňuje od 1.5.2023 zmenu hodnôt distribučných taríf za prevádzkovanie systému (TPS), za systémové služby (TSS) a straty pri distribúcii. Hodnota týchto taríf pre koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny je pre rok 2023 od 1.5.2023 na úrovni roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) platnom pre kalendárny rok 2022, vydanom pre MEOPTIS, s.r.o. Konkrétne tarify a ceny sú zverejnené v bloku „Dokumenty na stiahnutie - Cenníky elektriny“.

Informácie ohľadom aktuálnych výziev Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie/kompenzácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien komodity plynu a elektriny z kapitoly MH SR nájdete na nasledovnej stránke MH SR:  https://www.mhsr.sk/energetika/vyplatene-energodotacie-a-kompenzacie?csrt=13976425936842841448 .

Možnosť uzatvorenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou.